Onada de calor i activació Pla emergències incendis forestals

Divendres, 15 de juliol de 2022

Que, segons la RESOLUCIÓ INT/2247/2022, de 14 de juliol, per la qual s'estableixen determinades restriccions atesa l'activació simultània del Pla de protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT), així com el Pla ALFA en determinats municipis.

Vist que s'ha activat el nivell 3 del Pla ALFA en determinats municipis i que Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí de Torroella hi estan inclosos.

Per als municipis en els quals està activat el nivell 3 del Pla ALFA.

Que estaran vigents les següents mesures, mentre estigui vigent la RESOLUCIÓ INT/2247/2022 i Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí de Torroella en Alfa 3:

1. La suspensió de totes les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents. Les activitats s'han de desplaçar a un nucli habitat o població, i si això no és possible, retornar al punt d'origen.

2. La restricció de les activitats vinculades als casals de vacances, colònies i estades esportives i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.

3. La suspensió de l'activitat agrícola que comporti ús de maquinària en la franja horària entre les 12 i les 18 hores, excepte pel que respecta a la recollida de fruita (inclosos productes hortícoles), la sega de l'alfals i altres herbàcies que es cullen en verd, llaurar els camps de rostoll que resten excloses d'aquesta restricció i el conreu de l'arròs.

4. La suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals, inclosa la sega de les cunetes, excepte aquelles que autoritzi expressament el Servei Català de Trànsit.

5. La restricció de l'ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de zona forestal i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles. En el cas que motius de força major requereixin la utilització d'aquests eines dins de la zona de restricció, caldrà comunicar prèviament els treballs a la sala central dels agents rurals (935617000) per si és necessari establir mesures de seguretat especifiques. ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 1/10 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8710 - 15.7.2022 CVE-DOGC-A-22195054-2022

6. La limitació de la circulació del transport dins del bosc dels productes forestals en horari entre les 12 hores i les 19 hores.

7. La limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d'aquests municipis. Aquesta limitació no serà d'aplicació als residents ni activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.

8. Es recomana a totes les persones que resideixen o transiten pel territori de Catalunya, l'aplicació de totes aquestes mesures, establertes en els punts anteriors d'aquesta Resolució, en tots els municipis de Catalunya.

9. L'incompliment d'aquestes limitacions, restriccions i suspensions pot donar lloc a la imposició de les sancions previstes a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i altres responsabilitats que se'n puguin derivar de l'ordenament jurídic vigent.

10. Les mesures contingudes en el punt primer i segon d'aquesta Resolució són vigents des de les 12:00 hores del 15 de juliol de 2022 fins a les 00:00 hores del 19 de juliol de 2022.

11. Les mesures contingudes en el punt tercer, quart, cinquè, sisè i setè d'aquesta Resolució són vigents des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins a les 00:00h del 19 de juliol de 2022.

Donat que es poden produir canvis en la relació de municipis amb el Pla ALFA 3 activat, es poden consultar les dades actualitzades dels municipis afectats en la pàgina:

http://gencat.cat/medinatral/incendis/mapes/plaalfa3.pdf

Així ho faig públic pel general coneixement i compliment.

 

Darrera actualització: 15.07.2022 | 19:42